ROPS.PSO.3321.US.28.2018 – Superwizja indywidualna i grupowa dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów) realizowana w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji indywidualnej i grupowej dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów) organizowana w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.


2) Celem superwizji indywidualnej i grupowej będzie rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych personelu ośrodków adopcyjnych związanych z wykonywaniem przez niego pracy zawodowej, a w konsekwencji podniesienie jej efektywności.
3) Superwizja indywidualna i grupowa będzie dotyczyła wszystkich obszarów związanych z realizacją zadań przez pracowników ośrodków adopcyjnych, w tym:
– diagnozy psychologiczno – pedagogicznej kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
– wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzin, w tym prowadzonej terapii,
– grupowych form szkoleń lub wsparcia dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
– pracy w zespole,
– przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu (pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem i instytucjami).
4) Realizacja usług superwizji indywidualnej i grupowej będzie odbywać się w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, między godziną 08:00 a 16:00, w terminach ustalonych telefonicznie lub mailowo. Usługa będzie świadczona w następujących miejscach:
– Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2;
– Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu przy ul. Skautów 1;
– Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 17b;
– Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Rybniku przy ul. Floriańskiej 28;
– Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Styczyńskiego 2;
– Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej przy ul. Potok 6.
5) Superwizja dla poszczególnych ośrodków adopcyjnych będzie realizowana w wymiarze czasowym odpowiadającym zgłaszanym potrzebom. Łączna liczba godzin superwizji indywidualnej i grupowej do zrealizowania dla wszystkich wyżej wymienionych ośrodków adopcyjnych: 105 godzin zegarowych.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.