ROPS.PSO.3321.US.34.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Agresja i autoagresja wśród dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia. Szkolenie składa się z dwóch modułów. Moduł I pn. Agresja trwa 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), moduł II pn. Autoagresja trwa 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (łącznie 2 dni szkoleniowe) dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 16 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne dla 2 grup szkoleniowych, czyli maksymalnie 32 osób. Szkolenie ma na celu przedstawienie przyczyn agresji i autoagresji wśród dzieci i młodzieży, a także omówienie metod postępowania z osobami, które przejawiają takie zachowania oraz form pomocy i terapii, które można wobec nich zastosować. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 02 marca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej umowy.