Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 r. Prezentacja wyników badań

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania pn. „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 roku” (WSG-2017), zrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy wsparciu merytorycznym Śląskiej Rady ds. Seniorów. Stanowi ono kontynuację tożsamego badania zrealizowanego w poprzednim roku, w którym analizie poddano lokalną politykę senioralną według stanu na 2015 r.

Celem badania jest analiza rodzaju i zakresu wsparcia oferowanego seniorom w gminach województwa śląskiego w 2016 r. oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi za 2015 r. Do udziału w badaniu zaproszono przedstawicieli urzędów gmin i miast województwa śląskiego. Przedmiotem badania były działania adresowane bezpośrednio do osób starszych, a także inicjatywy związane z rozwojem lokalnej polityki senioralnej, służące kształtowaniu dogodnych warunków do aktywnego i zdrowego starzenia się. Objęło ono pięć obszarów tematycznych tj. lokalną politykę senioralną, ofertę instytucjonalną dla seniorów, inicjatywy na rzecz osób starszych, dobre praktyki w 2016 roku oraz planowane działania w 2017 roku.

Wyniki badań