Wsparcie rewitalizacji w gminach województwa śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w latach 2016-2018 realizuje projekt pn. „Śląskie programy rewitalizacji  – wsparcie dla gmin”, którego celem jest zapewnienie wsparcia w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

W związku z realizacją projektu zorganizowano 3 nabory konkurs dotacji, w którym gminy województwa śląskiego mogły ubiegać się o refundację wydatków związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji.

W ramach konkursu wsparciem objęto 90 gmin województwa śląskiego na łączną kwotę 4 299 889,17 zł, w tym dotychczas:

  • 65 gmin uzyskało od Zespołu ds. Rewitalizacji pozytywną ocenę programu rewitalizacji,
  • 46 gmin otrzymało dotację na łączną kwotę 1 220 720,27 zł (wypłata kolejnych dotacji dla pozostałych 44 gmin warunkowana jest zatwierdzeniem sprawozdań gmin z realizacji projektów).

W ramach projektu, oprócz konkursu dotacji, realizowane są również działania doradcze, edukacyjne i promocyjne w zakresie nowego podejścia do rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, bazującego na partycypacji społecznej.

W pierwszej fazie projektu zrealizowano 3 spotkania informacyjne dla potencjalnych dotacjobiorców oraz 4 spotkania edukacyjne.

Spotkania informacyjne zorganizowano w Bielsku-Białej, Katowicach i Częstochowie. Ich celem było przedstawienie zagadnień dotyczących zasad poprawnego tworzenia lokalnych programów rewitalizacji w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz kwestii organizacyjnych konkursu. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 140 osób.

Spotkania edukacyjne odbyły się w Katowicach, Bielsku-Białej, Rybniku i Częstochowie. Zostały one skierowane do przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych procesem rewitalizacji. Poza wystąpieniami przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na temat niezbędnych elementów programów rewitalizacji, w programach spotkań znalazły się prelekcje ekspertów, a także przedstawicieli gmin, w których pomyślnie ukończono proces opracowania/aktualizowania programu rewitalizacji. W trakcie spotkań poruszano zagadnienia związane z diagnozą sytuacji kryzysowej, wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także prowadzeniem działań partycypacyjnych. Służyły one również bieżącej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gminami województwa śląskiego.  W spotkaniach edukacyjnych brało udział ponad 200 osób.

Ponadto przeprowadzono 9 spotkań technicznych dla dotacjobiorców w Katowicach, podczas których przedstawiciele Zespołu ds. Rewitalizacji omawiali zasady prawidłowego przygotowywania programów rewitalizacji oraz najpowszechniejsze błędy pojawiające się w ww. dokumentach, a także odpowiadali na pytania gmin w powyższym zakresie. W spotkaniach brali udział przedstawiciele ponad 100 gmin województwa śląskiego.

W ramach projektu przygotowano również ulotkę informacyjną poświęconą opracowaniu programu rewitalizacji, a także zapewniono wsparcie doradcze ze strony Zespołu ds. Rewitalizacji w procesie opracowania lub zaktualizowania programu rewitalizacji.