ROPS.PSO.3321.US.44.2018 – Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla:
a. Asystentów rodzin i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny i pieczą zastępczą,
b. Kadry zarządzającej w ośrodkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
c. Pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
organizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.


Liczba godzin i grup:
a. łącznie w 2018 roku do zrealizowania jest 320 godzin superwizji grupowej,
b. maksymalna liczebność grupy: 12 osób,
c. zaplanowana liczba grup: około 16,
d. czas trwania pojedynczego spotkania maksymalnie może wynosić 4 godziny zegarowe dla jednej grupy,
e. łączny czas trwania superwizji grupowej dla jednej grupy (instytucji) wynosi maksymalnie 20 godzin zegarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 07 marca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.