Konsultacje projektu „Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023″

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 roku uchwałą nr 461/244/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt „Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023” i skierował go do konsultacji z powiatami.

Wobec powyższego, jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności powiaty województwa śląskiego, instytucje pomocy społecznej, a także inne zainteresowane podmioty, zapraszamy do udziału w konsultacjach powyższego projektu dokumentu.

Wymóg przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu wynika z zapisów art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Ewentualne propozycje zmian do projektu dokumentu prosimy przesyłać korzystając z zamieszczonego formularza. Uwagi prosimy przesyłać na adres email: dblasiak@rops-katowice.pl

Proces konsultacji trwa do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Załączniki: