Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 29 marca 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do siedziby:
a. Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10,
b. filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej przy ulicy Potok 6,
c. filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 17b,
d. filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28,
e. filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2,
f. filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Styczyńskiego 2.
Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie (na to samo miasto, zmieni się tylko ulica), co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę.

Wykonawca będzie dostarczał zamawiane artykuły biurowe oraz papier własnym środkiem transportu na własne ryzyko oraz koszt, w terminie do 48 godzin od otrzymania okresowego zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz składał je we wskazanych w zamówieniach pomieszczeniach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 09 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Formularz ofertowy
  3. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2: Biuro Plus Jerzy Rożen, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice
Cena oferty: 32.921,68 zł brutto
Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 43.000,00 zł brutto
Wartość, na jaką zostanie podpisana umowa: 43.000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty (łączna cena brutto materiałów biurowych oraz papieru) – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Biuro Plus Jerzy Rożen z siedzibą w Katowicach (40-601) przy ulicy Kolejowej 19.