ROPS.PSO.3321.US.65.2018 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Część I – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej w wymiarze 40 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część II – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w wymiarze 40 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część III – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część IV – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej,
  3. Wytyczne realizacji doradztwa specjalistycznego.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.