Nowy skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej

W dniu 13.04.2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Pani Małgorzata Ochęduszko – Ludwik Członek Zarządu Województwa Śląskiego wręczyła powołania nowym członkom Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim.

Podczas inauguracyjnego spotkania nowo wybranym przedstawicielom Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej satysfakcji z wykonywanych obowiązków, nowych inspirujących wyzwań oraz owocnej współpracy życzyła Pani Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Aktualnie w skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej wchodzą :

  • dr Maria Bartecka – Straszny
  • dr hab. Krystyna Faliszek
  • dr Elżbieta Maj
  • Krzysztof Kratofil
  • Maciej Sosnowski

Do podstawowych zadań RKE należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie postępowania sprawdzającego w zakresie spełnienia warunków, niezbędnych do uzyskania I stopnia specjalizacji zawodowej przez kandydatów przystępujących do egzaminu;
  2. przeprowadzenie egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
  3. nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  4. prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  5. opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla CKE oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.