ROPS.PSO.3321.US.79.2018 – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dziecka – uczestnika projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI dla dziecka z FAS w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Diagnoza do terapii SI powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 1 dziecka, natomiast terapia w wymiarze maksymalnie 25 godzin zegarowych do dnia 17 listopada 2018 roku na terenie miasta Cieszyn, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę. Celem diagnozy i terapii SI jest wspieranie rozwoju dziecka
w szczególności poprzez:
a. zwiększenie ich aktywności i sprawności ruchowej,
b. stymulację układu nerwowego,
c. dostarczanie w kontrolowany sposób odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych,
d. poprawę kontroli okołoruchowej,
e. poprawę percepcji wzrokowej i słuchowej,
f. poprawę koncentracji.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 11 maja 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.