Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 1018/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów realizowanych przez:

 1.  Gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł, w tym:
  Zadanie nr 1: Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie ich prowadzenie.
  Zadanie nr 2: Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego
 2. Powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu, w tym:
  Zadanie nr 3: Wzmocnienie placówek świadczących specjalistyczną pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 23 maja 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.
Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Oferenci proszeni są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Wersję elektroniczną oferty o dofinansowanie można dodatkowo przesyłać na adres: dotacje@rops-katowice.pl, podając w tytule wiadomości nazwę Oferenta.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie konkursu
 2. Wzór formularza oferty
 3. Wzór oświadczeń osoby reprezentującej podmiot
 4. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
 5. Regulamin komisji konkursowej
 6. Wzór umowy
 7. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 8. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu do utrzymania działalności tworzonej placówki