Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego materiałów biurowych oraz pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 14 maja 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego materiałów biurowych oraz pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
Zamówienie podzielono na 2 części:
Część I – dostawa materiałów biurowych,
Część II – dostawa pamięci przenośnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2018 roku, o godzinie 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W części I zamówienia – dostawa materiałów biurowych:
Biuro Plus o/Katowice
ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice
Cena oferty brutto: 5.063,00 zł

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Biuro Plus Jerzy Rożen z siedzibą w Katowicach (40-601) przy ulicy Kolejowej 19,

W części II zamówienia – dostawa pamięci przenośnych:
Postępowanie w tej części zamówienia zostaje unieważnione – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.