Nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie “Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa śląskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres do dnia 11 czerwca 2018 r.

Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 730 68 74 oraz (32) 730 68 84.

  1. Regulamin naboru
  2. Informacja dotycząca Projektu
  3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
  4. Formularz zgłoszeniowy
  5. Karta oceny formalnej
  6. Karta oceny merytorycznej
  7. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej