Wstępna rekrutacja na szkolenie Specjalizacja I stopnia

W związku z planowaną realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, przeprowadzamy wstępne rozeznanie dotyczące zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia. Zakłada się, że w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, która rozpocznie się w październiku br. uczestniczyć będzie ogółem 100 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i PS -DPS.VI.51112.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015 r. w II turach ( I tura – 40 osób tj. 2 grupy po 20 osób i II tura – 60 osób tj. 3 grupy po 20 osób), w systemie stacjonarnych, 11- zjazdów weekendowych -sobota i niedziela, I tura specjalizacji zostanie zrealizowana od 13.10.2018 r. do 16.06.2019 r., II tura od 14.09.2019 r. do 07.06.2020 r. W ramach projektu uczestnikom specjalizacji, poza realizacją usługi edukacyjnej, zostaną zapewnione usługi dodatkowe, tj.:

  • pokrycie kosztów podróży;
  • pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem tj. kolacja i śniadanie;
  • pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i podręczników;
  • pokrycie kosztów wyżywienia – obejmującego obiad, a także przerwę kawową (napoje, ciasta, owoce lub ciastka kruche),
  • ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na czas specjalizacji;
  • obsługa administracyjno – biurowa.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem ROPS w Opolu, który odpowiada za proces rekrutacji nr tel. 77 44 15 250 wew. 20- Agnieszką Ponikowską.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej stosownej informacji dotyczącej wstępnego rozeznania dotyczącego zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia oraz przesłanie do wszystkich jednostek pomocy i integracji społecznej w Państwa województwie.