Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 22.06.2018 roku.

Tematy szkoleń:

I Diagnoza i procedura w sytuacji krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w rodzinie.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

II Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

III Współpraca interdyscyplinarna na rzecz dziecka i rodziny.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

IV Zadania opiekuna usamodzielniania oraz osoby pracującej z usamodzielnianym wychowankiem.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

V Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z rodziną wieloproblemową.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

VI Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

VII Praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

VIII Skuteczne motywowanie i ocenianie pracowników.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

IX Zlecanie zadań publicznych w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.

X Ochrona danych osobowych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się tutaj.


Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

  • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
  • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
  • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń dotyczy osób, które:
    a) posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
    b) mają utrudniony dojazd na miejsce realizacji zajęć (Uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy)
    c) ze względu odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie mają możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
  • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia. W związku z powyższym, prosimy przy zgłaszaniu się, zwrócić szczególną uwagę na wybór tych tematów, które najbardziej odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl