Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

21 czerwca 2018 roku w Hotelu Silesian w Katowicach odbyła się regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacja 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Ochęduszko – Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Następnie głos zabrała Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która opowiedziała o projekcie i jego założeniach. Kolejną prelekcję wygłosiła Pani dr hab. Izabela Krasiejko z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, podczas której przedstawione zostały założenia, rodzaje oraz etapy multiprofesjonalnego wspierania osób/rodzin w środowisku lokalnym, jak również walory i zagrożenia takich działań. Kolejna prelegentka – Pani dr Anna Zasada – Chorab z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach – pokazała uczestnikom Konferencji przykłady dobrych praktyk interdyscyplinarnego podejścia do zmniejszenia wykluczenia społecznego (na przykładzie Siemianowic Śląskich). Na koniec pierwszej części Konferencji wystąpiła Pani dr Barbara Kowalczyk, która poruszyła kwestie sieciowej pomocy społecznej.

W drugiej części Konferencji miała miejsce dyskusja w gronie specjalistów z różnych instytucji, na temat potrzeby pogłębienia współpracy, możliwych obszarów współdziałania, występujących barier i szans na współpracę a także różnych form i metod kooperacji na rzecz profilaktyki i niwelowania negatywnych skutków wykluczenia społecznego.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Pani Dina Lewandowska – Fundacja Chrześcijańska ADULLAM w Częstochowie, Pani Anna Nowotarska – Iżyk – kurator sądowy, Pani Małgorzata Kowalcze – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu (SP ZOZ), Pani Iwona Płatek – Dyrektor Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Pan Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie, Pan Adam Strzebińczyk – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak również eksperci ds. modelu współpracy w projekcie „Koooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”– Pani dr Bożena Zasępa, Pani Ewa Pająk, Pani Agnieszka Kowalska oraz Pan Andrzej Tomeczek.


Galeria