Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”.

II. Zamawiający:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

III. Termin wykonania zamówienia:
Maksymalnie do 5 października 2018 r.

IV.Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy ocenie ofert w każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
– Łączna cena brutto – 100%

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”, zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w jednym egzemplarzu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: oszewczyk@rops-katowice.pl w terminie do dnia 13 września 2018 roku do godz. 15.30.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta musi obejmować zarówno przygotowanie projektów parasola z nadrukiem logotypu w dwóch wariantach, jak i wykonanie oraz dostarczenie parasoli do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Niewypełnienie tego wymagania spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 6. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).
 7. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 14 dni od upływu terminu zbierania ofert.
 8. W przypadku wpłynięcia/ złożenia przez Wykonawców 2 lub większej liczby ofert z taką samą łączną ceną brutto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania do nich zapytania dogrywkowego.
 9. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
 10. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
 11. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedstawiony przez Wykonawcę prawidłowy rachunek/faktura VAT płatna w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, przelewem na podane konto.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 13. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 14. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu równoznaczne jest z akceptacją warunków umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Oliwia Szewczyk
Tel. 32 730 68 74
e-mail: oszewczyk@rops-katowice.pl

VIII. Załączniki:
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy


Wybór najkorzystniejszej oferty: W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy – PODAROWANIE.PL BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA, 32-040 Rzeszotary, ul. Kasztanowa 26.

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 1 746,60 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 7 września 2018 roku oraz była najkorzystniejsza pod względem ceny.