Nagrody w konkursach z obszaru polityki prorodzinnej rozdane.

W dniu 8 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach z obszaru polityki prorodzinnej. Celem wydarzenia było promowanie osób zasłużonych dla regionalnej polityki rodzinnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wdrażają najbardziej wartościowe rozwiązania na rzecz rodziny w naszym województwie. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego nagrody wręczała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, zaś Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego zaprezentowały założenia konkursów „Gmina przyjazna rodzinie” i „Przyjaciel rodziny”. Organizowana gala stała się również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat współczesnej rodziny i zachodzących w niej przemian. Wykład na ten temat wygłosił prof. dr hab. Marek S. Szczepański.

Tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018” oraz nagrody tj. pamiątkowe statuetki i tabliczki otrzymały:

  • Miasto Sosnowiec za inicjatywę pt. Sosnowiec – grunt to rodzina (I miejsce);
  • Gmina Pawłowice za inicjatywę pt. Rodzinne Pawłowice (II miejsce);
  • Miasto Chorzów za inicjatywę pt. Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina Chorzów wprawia w ruch (III miejsce).

Z kolei tytuł „Przyjaciela rodziny 2018” oraz nagrody finansowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali:

  • Pani Małgorzata Mańka-Szulik – zgłoszona przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM w Zabrzu – za inicjatywę Wieloaspektowość działań na rzecz rodzin zabrzańskich;
  • Siostra Anna Bałchan SMI – zgłoszona przez Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach – za inicjatywę Organizowanie i edukacja z zakresu form kompleksowego wsparcia, które ma na celu rozwój oraz pomoc w kryzysie całemu systemowi rodzinnemu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz dzieci;
  • Pani Lidia Zeller – zgłoszona przez Miasto Częstochowa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach – za inicjatywę Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, Poradnia dla rodziny, rozwój asystentury/ Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny;
  • Pani Kazimiera Dobosz – zgłoszona przez Miasto Gliwice – za inicjatywę Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa jako wsparcie dla małoletnich matek z dziećmi;
  • Pani Teresa Gabryś – zgłoszona przez Miasto Rybnik – za inicjatywę Wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc dzieciom.

Podczas wydarzenia przedstawiciele zwycięskich samorządów przedstawili osiągnięcia w działaniach prowadzonych na rzecz rodzin. Galę uświetnił występ artystyczny Pani Danuty Chyckiej.

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.


Galeria: