ROPS.PSO.3321.US.159.2018 – Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla:

  1. Asystentów rodzin,
  2. Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  3. Wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

organizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem superwizji grupowej jest wsparcie w przezwyciężaniu trudności merytorycznych oraz emocjonalnych jakie niesie ze sobą bezpośrednia praca w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Superwizja zakłada wymianę doświadczeń, możliwość przedyskutowania problemów oraz profilaktykę wypalenia zawodowego, a tym samym wzmocnienie umiejętności pracowników i podniesienie efektywność świadczonych usług. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 listopada 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.