Zakończono cykl szkoleń międzysektorowych

Ponad 270 przedstawicieli instytucji działających w obszarze różnych polityk sektorowych, w tym m.in. jednostek administracji rządowej, samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sądów i policji miało możliwość uczestnictwa w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”. Szkolenia połączone z warsztatami zorganizowane zostały w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łącznie podczas 8 szkoleń w 4 subregionach województwa śląskiego zrealizowanych zostało 168 godzin dydaktycznych:

  • Subregion zachodni – Rybnik 17 i 18 października 2018r.
  • Subregion centralny – Katowice 23 i 24 października 2018r.
  • Subregion północny – Częstochowa 29 i 30 października 2018r.
  • Subregion południowy – Bielsko – Biała 07 i 08 listopada 2018r.

Szkolenia, poza wartością merytoryczną w postaci podnoszenia kompetencji własnych, stały się również okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów nieformalnych oraz wzmocnienia istniejących już partnerstw. Całości poruszanych zagadnień towarzyszyła idea, iż efektywna pomoc dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a co za tym idzie, skuteczne rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych może być osiągnięte wyłącznie przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących w sektorze szeroko rozumianej polityki społecznej.

Dobrym podsumowaniem zrealizowanych szkoleń jest opinia jednego z uczestników szkolenia
w Częstochowie, wyrażona w ankiecie ewaluacyjnej: „Bardzo fajne szkolenie (…) zajęcia przeprowadzone w unikalnej konwencji – najpierw budowanie atmosfery i relacji, później treści wykładowe. Przeplatanie wątków i tematów szkolenia adekwatnie do podejmowanych kwestii”.