Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku

Uchwałą nr 384/23/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku.
W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie trzech zadań konkursowych, w tym:

  1. Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie ich prowadzenie.
  2. Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.
  3. Wzmocnienie placówek świadczących specjalistyczną pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy.

Do udziału w konkursie uprawnione są:

  • gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł – w przypadku realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2;
  • powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu – w przypadku realizacji zadania nr 3

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Do pobrania: