Spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

10 maja 2019 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się spotkanie edukacyjne inaugurujące rozpoczęcie kolejnej fazy projektu – fazy pilotażu w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli władz samorządowych oraz dyrektorów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, reprezentujących JST biorące udział w projekcie.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który opowiedział o korzyściach kooperacji. Kolejną częścią spotkania było wystąpienie Pani dr Bożeny Zasępy – eksperta wiodącego, która przedstawiła uczestnikom spotkania najważniejsze założenia wypracowanego w I fazie projektu Modelu kooperacji. Głos zabrały również ekspertki pracujące bezpośrednio nad koncepcją modelu: Pani Agnieszka Kowalska i Pani Ewa Pająk, które opowiedziały o korzyściach z udziału w Projekcie.

Druga część spotkania przybliżyła zaproszonym gościom koncepcję fazy pilotażu dzięki wystąpieniu Pani Karoliny Jaworskiej – Supernak – kierownika projektu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. W tej części spotkania zaprezentował się również Pan Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., który wraz z zespołem profesjonalnych i pełnych pasji doradców będzie animował zawiązanie partnerstw w oparciu o koncepcję Modelu na terenie gmin biorących udział w projekcie.

Całość spotkania zamykał panel dyskusyjny, który był doskonałą okazją do przedstawienia swoich opinii nt. bieżących działań w projekcie, jak również zadania nurtujących pytań ekspertom, animatorom czy pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do owocnej współpracy w kluczowej dla projektu fazie pilotażu.


Galeria: