ROPS.PSO.3321.US.80.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej pod nazwą Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych składającej się z:
a) warsztatów pn. Budowanie partnerskiego zespołu. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 16 do 17 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 18 do 19 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 30 września do 01 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 02 do 03 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 21 do 22 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób.
b) warsztatów pn. Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy – ćwiczenia. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 23 do 24 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 04 do 05 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 06 do 07 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 12 do 13 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 14 do 15 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób.

Celem realizacji usługi szkoleniowej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu technik budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania konfliktów, ustalania celów w zespole, budowania efektywnych struktur w zespole itp. oraz ukazanie uczestnikom korzyści wynikających ze współpracy i pracy w zespołach multiprofesjonalnych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 29 lipca 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.