ROPS.PSO.3321.US.89.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Wzmacnianie więzi w rodzinie – praktyczne metody budowania trwałych relacji. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni wraz z dziećmi przysposobionymi w wieku od 4 do 10 lat, w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle dla dwóch grup: grupa osób dorosłych (maksymalnie 16 osób), grupa dzieci (maksymalnie 12 dzieci). Warsztat ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni warsztatowe, sobota + niedziela), w tym minimum 4 godziny dydaktyczne muszą być przeznaczone na zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci. Celem warsztatu będzie doskonalenie wiedzy rodziców adopcyjnych na temat więzi oraz jej znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju dziecka, a także rozwijanie ich umiejętności w zakresie budowania więzi z dzieckiem, w tym z dzieckiem z zaburzeniami przywiązania. Realizacja warsztatów umożliwi także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy rodzinami. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 26 sierpnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.