ROPS.PSO.3321.US.108.2019 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium organizowanego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Seminarium odbędzie się na terenie miasta Katowice w dniu 07 listopada 2019 roku. Świadczenie usług polega na zapewnieniu wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas spotkania w obiekcie o standardzie minimum 3 gwiazdek. Obiekt powinien być o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii *** (trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Baza żywieniowa oraz sale szkoleniowo-konferencyjne muszą znajdować się w tym samym budynku. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdować się w odległości nie większej niż pięć kilometrów (5 km) od centrum Katowic (Dworca PKP). Zamawiający będzie sprawdzał samodzielnie tę odległość na podstawie danych zawartych na stronie internetowej https://www.google.pl/maps z uwzględnieniem, iż dla wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) obiektu zostanie wyznaczona najkrótsza trasa piesza z dworca kolejowego w Katowicach (adres: 40-098 Katowice, Plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2 (poprzednia nazwa: Plac Wilhelma Szewczyka 2) do tego obiektu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 11 października 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.