Rekrutacja uczestników do udziału w superwizji w ramach Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych – projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w superwizji w ramach ZZK w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem superwizji jest zwiększenie skuteczności pracy z osobą / rodziną oraz wsparcie merytoryczne uczestników projektu w trakcie wdrażania Modelu Kooperacje 3D , tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych (m.in. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji) współpracujących z osobami/rodzinami w celu poprawy jej sytuacji życiowej i zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb.

Superwizja w ramach ZZK przeznaczona jest dla gmin/powiatów biorących udział w realizacji projektu i dedykowana członkom Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych, w szczególności:

– pracownikom socjalnym oraz pracownikom powiatowych centrów pomocy rodzinie współpracującym z osobą, rodziną, grupą wybraną do udziału w pilotażu,

– pracownikom instytucji współpracujących w ramach PZK (tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne).

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z oświadczeniem uczestnika projektu oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS.

Dodatkowe informacje na temat superwizji można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych formie wsparcia proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Załączniki: