Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
Etap I:
1) Analiza danych zastanych (desk research).
2) Opracowanie raportu obejmującego główne wnioski z analizy danych zastanych oraz szczegółową koncepcję metodologiczną.
Etap II:
3) Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych.
4) Zagregowanie i przeanalizowanie danych uzyskanych w trakcie badań.
5) Opracowanie raportu z badania wraz z zestawem wniosków i rekomendacji dotyczących regionalnej polityki rozwoju sektora ekonomii społecznej (ES), w tym w zakresie bieżących i przyszłych działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS).
6) Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze informacje o założeniach, przebiegu i wnioskach z przeprowadzonego badania, a także rekomendacje dotyczące regionalnej polityki rozwoju sektora ES w województwie śląskim, w tym w zakresie bieżących i przyszłych działań OWES i ROPS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 05 listopada 2019 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta 1
„ASM – CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Data złożenia oferty: 04.11.2019 r. godz. 11:16
Cena oferty brutto: 53.874,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 60 % oraz doświadczenie członków zespołu badawczego – 40 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: „ASM – CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kutnie (99-301) przy ulicy Grunwaldzkiej 5.