Relacja z seminarium interdyscyplinarnego pn. „Droga do adopcji”.

7 – go listopada 2019 roku podczas seminarium interdyscyplinarnego organizowanego w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” spotkało się blisko stu przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji i służb z nimi współpracującymi m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, sądów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, domów dziecka, a także zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

„Droga do adopcji” – bo pod takim tytułem odbyło się seminarium stanowiło pole do wymiany doświadczeń, wiedzy i poszerzania sieci kontaktów oraz lepszego zrozumienia roli i zadań jakie stają przed poszczególnymi instytucjami. Zaproszeni prelegenci poruszyli ważne obszary występujące w procesie przygotowywania dziecka do adopcji.

Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku Ewa Majweld – Lasota przybliżyła prawne aspekty procesu adopcji zwracając szczególną uwagę na konkretne doświadczenia i problemy z jakimi można spotkać się podczas przygotowywania adopcji od strony formalnej i prawnej. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników co spowodowało ożywioną dyskusję, a tym samym intensywną wymianę doświadczeń pomiędzy prelegentką a uczestnikami.

Pani Izabela Krasiejko podczas swojej prelekcji nakreśliła i przybliżyła rolę rodziny zastępczej w procesie przygotowywania dziecka do adopcji natomiast Pani Kamila Dercz rozszerzyła ten temat przedstawiając potrzeby i problemy z jakimi mierzą się dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Oba wystąpienia przedstawione były w sposób bardzo ciekawy, poparte były wieloma przykładami z życia zawodowego prelegentek.

Kolejne dwa wystąpienia pań Beaty Birnbach oraz Romualdy Ulasińskiej skupione były wokół emocjonalnej sfery dziecka przygotowywanego do adopcji. Pani Beata Birnbach starała się znaleźć odpowiedź na pytanie czy deficyty emocjonalne u dzieci przebywających w pieczy zastępczej i przygotowywanych do adopcji wynikają z trudnych doświadczeń z jakimi przyszło się tym dzieciom zmierzyć, natomiast Pani Romualada Ulasińska wskazała uczestnikom seminarium kierunek prowadzący do oswojenia różnorodnych lęków występujących u tych dzieci.

Klamrą spinającą wszystkie prelekcje było wystąpienie Pana Pawła Pienkiewicza, który z dużym zaangażowaniem przedstawiał sposoby na budowanie więzi z dzieckiem po doświadczeniu traumy relacyjnej.

Uczestnicy seminarium podkreślali dużą wartość merytoryczną spotkania, sugerowali obszary jakie w ich ocenie można by rozszerzyć podczas kolejnych szkoleń, warsztatów i seminariów organizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest doskonałym dowodem na to, iż udało się zrealizować założenia seminarium, wzbudzić dyskusję oraz zachęcić do dalszej wspólnej, intensywnej i merytorycznej pracy na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.


Galeria: