Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2020 r.).

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2020 r.).
 2. Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykaz pomieszczeń wraz z ich rozłożeniem zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zgodnie z załączonym wykazem czynności świadczenie usługi odbywać się będzie wyłącznie od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne, od godziny 16:00. Niektóre określone czynności będą odbywać się sporadycznie (przykładowo raz na kwartał) w okresie obowiązywania umowy, po ustaleniu terminów z Zamawiającym.
 4. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych usługą sprzątania i utrzymania czystości, w tym powierzchni biurowych, socjalnych oraz korytarzy wynosi 677,10 m2.
 5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres styczeń – grudzień 2020 roku z możliwością zmiany powierzchni do sprzątania (zmniejszenia lub zwiększenia) i/lub zakresu realizowanych usług związanych ze sprzątaniem i zawarcie z Wykonawcą odpowiedniego aneksu do umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w następujących terminach: od 27 do 29 listopada 2019 roku (środa-piątek) w godz. od 09:00 do 14:00 oraz od 02 do 04 grudnia 2019 roku (poniedziałek-środa). Wykonawca winien zgłosić się w dowolnym z ww. terminów do pokoju 213 celem realizacji oględzin.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do 05 grudnia 2019 roku, do godziny 08:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 1 – Wykaz czynności,
 3. Załącznik nr 2 – Wykaz i rozłożenie pomieszczeń zajmowanych przez ROPS,
 4. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 3
Ekoenergia Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 9-11/23
45-862 Opole
Data złożenia oferty: 02.12.2019 r. godz. 13:29
Cena za 1 miesiąc: 3.534,46 zł brutto
Wartość zamówienia za 12 miesięcy: 42.413,52 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Ekoenegia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-862) przy ulicy Wojska Polskiego 9-11/23.