Pilotaż Modelu Kooperacje 3D – jesteśmy w połowie drogi!

Wraz z końcem 2019 roku dotarliśmy do połowy fazy testowania Modelu Kooperacji 3D opracowanego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”. Co zdarzyło się przez pierwsze 9 miesięcy fazy pilotażu?

– ZAWIĄZANO 15 PARTNERSKICH ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH (PZK)!

W gminach i powiatach województwa śląskiego uczestniczących w pilotażu prężnie działali animatorzy, których zadaniem było wsparcie ośrodków pomocy społecznej jako liderów instytucjonalnych partnerstw. W województwie śląskim przeprowadzono łącznie 45 spotkań, przyjmując formułę organizacji 2 spotkań inicjujących oraz 1 spotkania formalizującego powołanie PZK dla każdej gminy.
Celem zawiązanych partnerstw jest skoordynowanie działań lokalnych instytucji na rzecz efektywnego wsparcia wspólnego klienta – osoby lub rodziny dotkniętej problemami społecznymi. Wzajemna współpraca dotyczyć będzie wszystkich etapów pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym, począwszy od wieloaspektowej diagnozy potrzeb poprzez udzielenie najlepszej, multidyscyplinarnej pomocy opartej o posiadane zasoby. Uczestnicy spotkań podkreślali, że zawiązanie zespołu partnerskiego pozwala wejść dotychczasowej współpracy na nowy, wyższy poziom. Ma przyczynić się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji.

– ZORGANIZOWANO 30 DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW KOOPERACYJNYCH!

Warsztaty „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” składały się z dwóch modułów:
1. Budowanie partnerskiego zespołu
2. Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy – ćwiczenia
Skierowane były do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury) czyli potencjalnych kooperantów z danej gminy/powiatu. Ich celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu technik budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania konfliktów, ustalania celów w zespole, budowania efektywnych struktur w partnerstwie itp. oraz ukazanie uczestnikom korzyści wynikających ze współpracy i pracy w zespołach multiprofesjonalnych.
Zrealizowano łącznie 480 godzin dydaktycznych dla 424 uczestników.

– ZORGANIZOWANO 5 JEDNODNIOWYCH SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH!

Temat „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny)” dedykowany był pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie biorących udział w projekcie. Celem spotkania był wzrost kompetencji uczestników w moderowaniu i prowadzeniu spotkań zespołów multiprofesjonalnych organizowanych zgodnie z założeniami Modelu Kooperacje 3D, w szczególności pod kątem udziału osób/rodzin w spotkaniach.
Zrealizowano łącznie 40 godzin dydaktycznych dla 84 uczestników.

– ZORGANIZOWANO 4 DWUDNIOWE SPOTKANIA EDUKACYJNE!

Spotkanie edukacyjne pn. „Dialog motywujący w pracy socjalnej”, którego celem było wzmocnienie pracowników z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z gmin/powiatów biorących udział w projekcie w obszarze motywowania do zmiany osób lub rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym do udziału w procesie pomocowym realizowanym w oparciu o formułę multiprofesjonalną.
Zrealizowano łącznie 64 godziny dydaktyczne dla 73 uczestników.

– ODBYŁY SIĘ 2 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA III KOMITETÓW STERUJĄCYCH!

1. 26-27.06.2019 w Katowicach – podczas spotkania omówiono realizację I kamienia milowego, a kierownicy i koordynatorzy projektów z poszczególnych makroregionów zaprezentowali planowane działania, mające wesprzeć proces wdrażania wypracowanych modeli. Podczas zjazdu ustalono dalszy tryb współpracy i terminy spotkań.
2. 14-15.11.2019 w Ustroniu – tematyka spotkania skupiła się wokół realizacji II kamienia milowego, czyli pilotażu modeli kooperacji w poszczególnych regionach Polski. Ponadto rozmawiano o sukcesach i problemach w realizacji tej fazy, jak również zajmowano się tematem ewaluacji fazy pilotażu.
W obydwu spotkaniach wzięli udział dyrektorzy regionalnych ośrodków polityki społecznej, kierownicy, koordynatorzy regionalni i pracownicy merytoryczni projektów z III makroregionów oraz eksperci ds. modelu z całej Polski.

– W GIMACH/POWIATACH OBYWAŁY SIĘ SPOTKANIA EKSPERCKO-DORADCZE!

Eksperci ds. modelu odwiedzali ośrodki pomocy społecznej w gmin objętych pilotażem, w których realizowali spotkania dostarczające/poszerzające wiedzę z zakresu rozwiązań i metod pracy proponowanych w Modelu. Celem spotkań jest przedstawienie założeń modelu kooperacji, prezentacja korzyści stosowania zaproponowanych rozwiązań, a także szczegółowy instruktaż osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wdrażanie modelu.

– KONTYNUOWANO COACHING DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH!

Coachingiem objęci są pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizujących projekt, którzy w dalszej jego części będą pracować w ramach Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (ZZK) z osobami lub rodzinami w oparciu o Model Kooperacji 3D. Od kwietnia do grudnia 2019 r. zrealizowane zostało ponad 500 godzin coachingu.

– ROZPOCZĘŁA SIĘ KOLEJNA FORMA WSPARCIA – SUPERWIZJA W RAMACH ZZK!

W listopadzie i grudniu 2019 roku w pierwszych gminach udało się zorganizować spotkania superwizyjne. Celem superwizji jest zwiększenie skuteczności pracy z osobą/rodziną oraz wsparcie merytoryczne uczestników projektu w trakcie wdrażania Modelu Kooperacje 3D , tj. pracowników tworzących poszczególne Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne.

Przed nami druga połowa fazy pilotażu, więc nie zwalniamy tempa. Aktualnie zawiązują się Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne złożone z pracowników instytucji tworzących Partnerskie Zespoły Kooperacyjne w 15 miastach województwa śląskiego, by współpracować z osobami/rodzinami w potrzebie w oparciu o Model Kooperacji 3D.