ROPS.PSO.3321.US.15.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu następujących warsztatów kooperacyjnych:

  1. warsztaty pn. Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 23 do 24 marca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 6 do 7 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 20 do 21 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 22 do 23 kwietnia 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 7 do 8 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. Celem warsztatów jest wzrost wiedzy i wzmocnienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w grupie (psychologiczne podstawy konfliktu, metody rozwiązywania sporów/ gry zespołowe) oraz mediacji i negocjacji (podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady i etapy; trening umiejętności mediatora i negocjatora; techniki negocjacyjne i mediacyjne – warsztat umiejętności praktycznych).
  2. warsztaty pn. Profilaktyka wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy – multiprofesjonalny model działania. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 19 do 20 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 21 do 22 maja 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 8 do 9 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 22 do 23 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 24 do 25 czerwca 2020 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. Celem warsztatów jest dostarczenie/wzrost wiedzy z zakresu zjawiska wypalenia zawodowego (specyfika pracy związanej z pomaganiem a wypalenie zawodowe) oraz poznanie technik radzenia sobie z emocjami (ćwiczenia praktyczne), jak również wzmocnienie kompetencji w wykorzystaniu współpracy w zespołach multiprofesjonalnych jako metody zwiększającej skuteczność pracy i zapobiegającej wypaleniu zawodowemu. Zakłada się, że efektem szkolenia będzie m.in. wzmocnienie potrzeby współdziałania oraz wzrost poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 lutego 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.