KOOPERACJE 3D – współpraca w czasie epidemii

Dotychczasowa realizacja pilotażu Modelu Kooperacje 3D w województwie śląskim przebiegała płynnie, prowadząc do zawiązania 15 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych testujących Model z osobami/rodzinami, chcącymi uczestniczyć we współpracy.

Jednak w marcu 2020 wszyscy stanęliśmy przed wyzwaniem, którego się nie spodziewaliśmy. Stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, zmusił nas by zastanowić się nad sposobem kontynuowania kooperacji, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów projektu, a jednocześnie aby współpraca była użyteczna dla gmin miejskich uczestniczących w działaniach projektowych.

W zaistniałej sytuacji w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”:
– OPSy i PCPRy udzielają wsparcia potrzebującym, w tym osobom objętym kwarantanną. Monitorowana jest również sytuacja osób i rodzin wybranych do udziału w pilotażu Modelu na potrzeby której część ZZK współpracuje w trybie zdalnym – pracownicy ośrodków w razie wystąpienia takiej konieczności kontaktują się przez telefon lub mail z osobami/przedstawicielami instytucji, członków PZK, w celu ustalenia ewentualnego wsparcia;
– coaching i superwizja są prowadzone w trybie zdalnym, umożliwiając pracownikom socjalnym oraz pracownikom partnerskich instytucji uzyskanie wsparcia i konsultacji;
– animatorzy i eksperci ds. modelu utrzymują stały kontakt z pracownikami ds. sieci, pracownikami socjalnymi oraz PZK. Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami możliwe jest doradztwo m.in. w zakresie funkcjonowania partnerstw, diagnozowania i planowania pomocy dla osób /rodzin. Dokonywana jest również diagnoza dotychczasowych działań w celu gromadzenie wniosków do księgi rekomendacyjnej. Ponadto, kontynuowane są prace nad koncepcją ewaluacji Modelu;
– przygotowywane są nowe, zdalne działania wzmacniające pracowników, w tym o charakterze edukacyjnym i doradczym;
– planowane bezpośrednie formy wsparcia, takie jak warsztaty kooperacyjne i spotkania edukacyjne, zostają przesunięte na późniejsze terminy. Prowadzone są prace nad przygotowaniem zamówień publicznych dotyczących nowych zadań oraz przedłużeniem funkcjonującego wsparcia.

Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest wyzwaniem dla wielu instytucji, których działalność opiera się na pracy z ludźmi, w tym dla służb społecznych, których profesja zyskała aktualnie zupełnie nowy wymiar. Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca ułatwi podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących w tym trudnym czasie, przynosząc tym samym kolejne efekty kooperacji. Naszym obecnym celem jest utrzymanie współpracy z uczestnikami projektu, wzmacnianie pracowników i instytucji oraz kontynuacja zadań w możliwej do wykorzystania formie.

 

Polecamy:

– publikację udostępnioną przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej:

– publikację opracowaną przez prof. Izabelę Krasiejko z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny: