ROPS.PSO.3321.US.48.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Warsztaty mają być zrealizowane dla 2 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będzie: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie (maksymalnie 18 osób w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe – 2 dni robocze, następujące po sobie). Zatem łącznie do zrealizowania są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów będzie podniesienie wiedzy uczestników na temat zaburzeń psychosomatycznych i somatyzacji, w tym mechanizmów ich powstawania, roli różnorodnych czynników w przebiegu chorób psychosomatycznych, a także metod diagnozy i terapii zaburzeń psychosomatycznych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 24 kwietnia 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.