ROPS.PSO.3321.US.49.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Siła żywienia – wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka oraz indywidualnych konsultacji dietetycznych dla rodzin uczestniczących w tymże warsztacie. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych). Uczestnikami konsultacji dietetycznych będą rodziny adopcyjne (rodzice i dzieci). Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + sobota), z kolei konsultacje dietetyczne mają trwać łącznie 24 godziny dydaktyczne, to jest po 3 godziny dydaktyczne dla każdej rodziny uczestniczącej w warsztacie. Celem warsztatów będzie wyposażenie rodziców adopcyjnych w wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo prowadzić dietę wspomagającą dziecko, w tym dziecko z zaburzeniami rozwoju. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat (maksymalnie 8 dzieci).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 kwietnia 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.