Przedłużenie terminu naboru wniosków dla zozów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 856/118/VI/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmienił termin oraz zasady naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2020 roku.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 215 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie (tel. 032 730 68 92, 692 005 708) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (pobierz wszystkie):

1. Zasady naboru wniosków – zoz RA
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zoz RA
3. Wzór umowy
4. Załącznik nr 1 do umowy
5. Załącznik nr 3 do umowy
6. Załącznik nr 4 do umowy
7. Wzór sprawozdania