ROPS.PSO.3321.US.55.2020 – Realizacja e-kursu pt. Zaburzenia więzi u dzieci – o czym każdy przyszły rodzin wiedzieć powinien dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja e-kursu dla kandydatów na rodziców adopcyjnych pod nazwą Zaburzenia więzi u dzieci – o czym każdy przyszły rodzic wiedzieć powinien. E-kurs ma składać się z 5 niezależnych filmów (odcinków/wykładów), każdy trwający nie mniej niż 1 godzina dydaktyczna, na następujące tematy:

  • Co to jest więź i jak się tworzy?,
  • Style przywiązania u dzieci,
  • Jakie więzi budują dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej?,
  • Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dzieci z zaburzonym przywiązaniem,
  • Jak rodzic może wspierać dziecko z zaburzonym przywiązaniem?

Zatem łącznie do realizacji jest 5 filmów/odcinków/wykładów, na łącznie co najmniej 5 godzin dydaktycznych. Ponadto, Wykonawca do każdego filmu/odcinka/wykładu musi przygotować opracowanie w formie elektronicznego skryptu dotyczącego omawianego tematu, jak również innych zagadnień z tego obszaru do samodzielnego zgłębienia wiedzy, wskazówki wychowawcze i ewentualne zadania i ćwiczenia do indywidualnego samodzielnego przeprowadzenia/rozwiązania w domu. Wykonawca zobligowany jest również do zamieszczenia ww. filmów i materiałów dydaktycznych na zapewnionej we własnym zakresie platformie edukacyjnej oraz udostępnienie danych dostępowych do tej platformy uczestnikom e-kursu oraz Zamawiającemu. Celem e-kursu jest przygotowanie zagadnień w taki sposób, by uczestnik miał możliwość odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także by samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę dzięki dodatkowym materiałom dydaktycznym. Tematyka kursu powinna pozwolić na doskonalenie wiedzy uczestników z zakresu kształtowania się przywiązania oraz jego roli w rozwoju dziecka, a także problematyki zaburzeń więzi, w tym metod diagnozy oraz pracy z dzieckiem z RAD. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną ofertę w wersji papierowej (wraz z nośnikiem danych, na którym będzie nagrany przykładowy/poglądowy film, stanowiący integralną część oferty) należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205 lub 215).
  2. Termin składania ofert upływa 11 maja 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.