Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku (Uchwała nr 741/114/VI/2020 z dnia 25.03.2020 roku).

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie trzech zadań konkursowych, w tym:

Zadanie konkursowe nr 1: Działalność edukacyjno-profilaktyczna w zakresie szkód powodowanych używaniem środków psychoaktywnych w województwie śląskim, poprzez działania:

 • Oddziaływania na rzecz zapobiegania szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu.
 • Kampania społeczna promująca trzeźwość.
 • Działalność informacyjna dotycząca możliwości uzyskania pomocy w zakresie terapii uzależnienia, rehabilitacji i reintegracji.
 • Promocja dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z używaniem środków psychoaktywnych.
 • Działalność edukacyjno-profilaktyczna na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców/ opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych.
 • Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii.

Zadanie konkursowe nr 2: Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim, poprzez działania:

 • Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.
 • Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych (lub zagrożonych) problemem alkoholowym, w tym przemocy.
 • Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
  z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne.

Zadanie konkursowe nr 3: Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, poprzez działania:

 • Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
 • Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomanii.

Do udziału w konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2365).

Oferty konkursowe wraz z wymaganą dokumentacją można składać w dwóch terminach:

 • pierwszy termin do dnia 15.06.2020 roku,
 • drugi termin do dnia 14.08.2020 roku

w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 (lub 205) lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod adresem opa@rops-katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 692 005 708.

 1. Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku.
 2. Wzór formularza oferty
 3. Regulamin komisji konkursowej.
 4. Wzór umowy.
 5. Wzór sprawozdania z realizacji projektu.
 6. Ogłoszenie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych.