ROPS.PSO.3321.US.61.2020 – Realizacja usługi wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 150 godzin zegarowych wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
  2. Uczestnikami będą osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in.: rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, wychowawcy i opiekunowie osób usamodzielniających się i przebywających w mieszkaniach treningowych, a także asystenci rodziny, pracownicy ośrodków adopcyjnych oraz ośrodków interwencji kryzysowej prowadzący całodobowe placówki wsparcia. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników wsparcia psychologicznego to około 75 osób.
  3. Celem działania będzie wzmocnienie psychiczne uczestników, profilaktyka stresu i bieżąca pomoc w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie związane z izolacją spowodowaną okresem wprowadzenia stanu epidemicznego.
  4. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 26 maja 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.