Sukcesywna usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:

Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19 w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania pomieszczeń oraz sprzętów w domach pomocy społecznej, w których wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pracowników i/lub mieszkańców, oraz w schroniskach dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi na terenie województwa śląskiego. Usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania będzie realizowana w placówkach całodobowej opieki na terenie województwa śląskiego:
a) Domy Pomocy Społecznej, w których wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pensjonariuszy i/lub personelu placówki około 8 placówek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby placówek w przypadku zdiagnozowania nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
b) Schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi zrekrutowane do udziału w projekcie. Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje około 50 schronisk. Podana liczba placówek jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego placówek do dezynfekcji/dekontaminacji.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia katalogu instytucji objętych usługą dezynfekcji.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku, do godziny 08:00.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.