ROPS.PSO.3321.US.59.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na prowadzeniu w jednym obiekcie mieszkalnym 25 miejsc czasowego pobytu (25 miejsc noclegowych/bytowych, dalej zwanych MCP lub obiektem MCP) dla dorosłych/pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej (mieszkańców DPS) powracających z oddziałów szpitalnych lub kandydatów na mieszkańców DPS (dalej zwanych mieszkańcami lub mieszkańcami MCP). W ramach prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany jest zapewnić:

 1. Odpowiednie warunki noclegowe (bytowe) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu,
 2. Odpowiednie żywienie (w tym również stosowanie specjalistycznych programów żywieniowych – diet) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP na dzień, składające się co najmniej z: 1 śniadania, 1 drugiego śniadania, 1 obiadu, 1 kolacji wraz z nieograniczonym dostępem do: zaparzonej herbaty czarnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, cytryną, miodem), zaparzonej kawy rozpuszczalnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, mleczkiem), wody mineralnej/źródlanej niegazowanej z dodatkami (wg potrzeb z: cytryną, miętą) oraz podstawowych produktów żywnościowych (wg potrzeb: chleb, masło, wędlina, dżem, itp.),
 3. Świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i medycznych dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę,
 4. Świadczenie usług w zakresie co najmniej 3-krotnego przetestowania na obecność COVID 19 każdego z mieszkańców MCP,
 5. Obsługę organizacyjną (Koordynatora zadania) wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 13 lipca 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.