Dostawa mebli do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli (łóżko – 3 sztuki, kanapa – 1 sztuka, szafa – 2 sztuki, biurko – 2 sztuki, fotel biurowy – 4 sztuki, fotel – 2 sztuki, krzesło konferencyjne – 14 sztuk) do 26 sierpnia 2020 roku do wskazanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) czterech regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Wszystkie meble muszą być nowe, bez żadnych śladów użytkowania (np. bez zarysowań, plam, itp.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia mebli tzw. powystawowych (czyli wysiedzianych, przykurzonych, przybrudzonych, itp.). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby meble były dostarczone w paczce (czyli były do samodzielnego złożenia), z zastrzeżeniem, że instrukcja oraz wszystkie elementy niezbędne do ich złożenia będą jednocześnie dostarczone wraz z meblami. Na wszystkie meble Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby poszczególnych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie województwa śląskiego oraz koszty związane z ewentualną wymianą mebli poniesie Wykonawca. Wszystkie meble muszą spełniać parametry podane poniżej. Dostawa do poszczególnych placówek wskazanych przez Zamawiającego realizowana będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko w terminie do 26 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby sztuk poszczególnych mebli w granicy nieprzekraczającej kwoty środków przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia (czyli łącznie 20.200,00 zł brutto), jak również Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamówienia – po zawarciu stosownego aneksu.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2020 roku, o godzinie 11:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 2
KOMA R.KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Chorzowska 3 lok. 3
26-600 Radom
Data złożenia oferty: 12.08.2020 r. godz. 14:50
Cena oferty brutto: 19.980,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawił następujący Wykonawca: KOMA R.KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ulicy Chorzowskiej 3 lok. 3