Dostawa środków ochrony osobistej do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 11 sierpnia 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 5 części:
Część I – Dostawa 1480 sztuk maseczek 3-warstwowych jednorazowych,
Część II – Dostawa 8100 sztuk rękawiczek jednorazowych,
Część III – Dostawa 170 litrów płynu dezynfekującego,
Część IV – Dostawa 45 sztuk przyłbic ochronnych,
Część V – Dostawa 20 jednorazowych kombinezonów ochronnych.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zaproszenia do składania ofert,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I – Dostawa 1480 sztuk maseczek 3-warstwowych jednorazowych:
Oferta 3
CMS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 25C, 35-105 Rzeszów
Data złożenia oferty: 18.08.2020 r. godz. 10:53
Cena oferty brutto: 1.272,80 zł

Część II – Dostawa 8100 sztuk rękawiczek jednorazowych:
Oferta 5
S4K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce
Data złożenia oferty: 19.08.2020 r. godz. 07:49
Cena oferty brutto: 4.212,00 zł

Część III – Dostawa 170 litrów płynu dezynfekującego:
Oferta 5
S4K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce
Data złożenia oferty: 19.08.2020 r. godz. 07:49
Cena oferty brutto: 1.167,90 zł

Część IV – Dostawa 45 sztuk przyłbic ochronnych:
Oferta 2
B3D s.c. Piotr Piechocki, Paweł Woźniak, Wiesław Woźniak
ul. Wspólna 28, 62-110 Damasławek
Data złożenia oferty: 17.08.2020 r. godz. 11:15
Cena oferty brutto: 535,50 zł

Część V – Dostawa 20 jednorazowych kombinezonów ochronnych:
Oferta 3
CMS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 25C, 35-105 Rzeszów
Data złożenia oferty: 18.08.2020 r. godz. 10:53
Cena oferty brutto: 959,40 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejsze oferty zaproponowali następujący Wykonawcy:
Części I oraz V zamówienia: CMS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-105) przy ulicy Boya-Żeleńskiego 25 C,
Części II oraz III zamówienia: S4K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-671) przy ulicy Batalionów Chłopskich,
Część IV zamówienia: B3D s.c. Piotr Piechocki, Paweł Woźniak, Wiesław Woźniak z siedzibą w Damasławku (62-110) przy ulicy Wspólnej 28.