ROPS.PSO.3321.US.65.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Kompendium wiedzy pracownika socjalnego. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej, Rządowe programy wsparcia oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 20 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 400 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 4 grupy szkoleniowe, tj. max 80 osób, w tym:
a) 2 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
c) 1 grupa szkoleniowa w Częstochowie,
2) w 2021 roku – 16 grup szkoleniowych, tj. max 320 osób, w tym:
a) 9 grup szkoleniowych w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 4 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 480 godzin dydaktycznych dla łącznie 20 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych z obszaru pomocy społecznej, prawnych aspektów rządowych programów wsparcia i zasad ich wdrażania oraz zagadnień wynikających z niektórych ustaw, jak również doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 25 sierpnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.