Przyznanie dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1746/158/VI/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku udzielił dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2020 roku.

W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 1 294 479,00 zł. Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi przeprowadzenie inwestycji o istotnym znaczeniu dla odpowiedniego funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerami telefonu 32/ 730 68 92/93.


1. Uchwała Zarządu WŚl nr 1746/158/VI/2020
2. zał. nr 1 do uchwały Wykaz dofinansowanych podmiotów
3. zał. nr 1 do umowy Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania
4. formularz informacyjny