Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizując założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2014-2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego planuje organizację szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

W każdym szkoleniu przewidujemy udział maksymalnie 30 osób w dwóch grupach szkoleniowych.

 1. Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii
  SZKOLENIE STACJONARNE
  sala szkoleniowa na terenie Miasta Katowice – miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy
  Terminy realizacji:
  I grupa: 6-714 października 2020 roku
  II grupa: 8-915 października 2020 roku
  Rozpoczęcie zajęć: 8.30
 2. Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja i pomoc
  SZKOLENIE WYJAZDOWE
  hotel na terenie województwa śląskiego – miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy
  Termin realizacji:
  12-14 października 2020 roku (dwie grupy)
  Rozpoczęcie zajęć: 10.00
 3. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  SZKOLENIE WYJAZDOWE
  hotel na terenie województwa śląskiego – miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy
  Terminy realizacji:
  I grupa: 14-16 października 2020 roku
  II grupa: 21-23 października 2020 roku
  Rozpoczęcie zajęć: 10.00
 4. Rodzina uwikłana w przemoc – rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie
  SZKOLENIE WYJAZDOWE
  hotel na terenie województwa śląskiego – miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy
  Termin realizacji:
  21-23 października 2020 roku (dwie grupy)
  Rozpoczęcie zajęć: 10.00
 5. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – interwencja i pomoc
  SZKOLENIE WYJAZDOWE
  hotel na terenie województwa śląskiego – miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy
  Termin realizacji:
  26-28 października 2020 roku (dwie grupy)
  Rozpoczęcie zajęć: 10.00

Obecnie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego trwają procedury w zakresie zamówień publicznych mające na celu wyłonienie trenerów w każdym z powyższych szkoleń.

W przypadku niewyłonienia trenera, ROPS zastrzega sobie możliwość zawieszenia rekrutacji i wznowienia jej w późniejszym terminie.

Harmonogramy szkoleń zostaną przesłane osobom zrekrutowanym, po wyłonieniu wykonawców szkoleń.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 28 września 2020 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Szkolenia realizowane będą przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z panującej w kraju epidemii SARS-CoV-2, w związku z czym prosimy m. in. o:

 • zachowanie bezpiecznej odległości względem innych osób,
 • stosowanie własnej maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta,
 • używanie własnego długopisu.

W dniu rozpoczęcia szkolenia, w momencie rejestracji, każdy z zakwalifikowanych uczestników będzie zobligowany do złożenia oświadczenia na temat stanu swojego zdrowia, pozwalającego wszystkim na bezpieczny udział w szkoleniu.

Informujemy, że w przypadku wydania przez Ministerstwo Zdrowia nowych wytycznych dotyczących organizacji szkoleń w związku z trwaniem epidemii SARS-CoV-2 – terminy i warunki realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 731 633 955.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy – rekrutacja zakończona,
 2. Regulamin uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.