ROPS.PSO.3321.US.75.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Część I: Realizacja szkolenia pn. Pomoc psychologiczna rodzinie z problemem uzależnień:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Pomoc psychologiczna rodzinie z problemem uzależnień. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 21 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 28 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowych – zajęcia mają się odbywać równolegle dla obydwu grup), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 42 osób. Szkolenie dla obydwu grup ma zostać zrealizowane w następującym terminie: 03-04 listopada 2020 roku. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z rodzinami z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych m. in. w zakresie nabywania umiejętności podejmowania działań zapewniających pomoc rodzinie z problemem uzależnienia, szczególnie w odniesieniu do rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zrozumienie indywidualnych deficytów w rodzinach dysfunkcyjnych, diagnozę ich potrzeb oraz nabycie umiejętności budowania kierunków pracy i strategii pomocy indywidualnej. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część II: Realizacja szkolenia pn. Zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych, w tym pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych, w tym pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 21 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 28 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowych – zajęcia mają się odbywać równolegle dla obydwu grup), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 42 osób. Szkolenie dla obydwu grup ma zostać zrealizowane w następującym terminie: 27-28 października 2020 roku. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami z problemem uzależnienia od narkotyków m. in. z metod zapobiegania inicjacji narkotykowej, rozwijania umiejętności właściwego reagowania w przypadku podejrzeń o kontakt ze środkami odurzającymi oraz zażywania leków przyjmowanych w celach pozamedycznych. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część III: Realizacja szkolenia pn. Nadużywanie alkoholu przez podopiecznych domów pomocy społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Nadużywanie alkoholu przez podopiecznych domów pomocy społecznej. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 21 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 28 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowych – zajęcia mają się odbywać równolegle dla obydwu grup), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 42 osób. Szkolenie dla obydwu grup ma zostać zrealizowane w następującym terminie: 12-13 listopada 2020 roku. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami starszymi z problemem alkoholowym przebywającymi w domach pomocy społecznej m. in. w zakresie nabywania umiejętności pracy z osobami starszymi nadużywającymi alkoholu, udzielenia pomocy specjalistycznej oraz roli poszczególnych instytucji w przedmiotowym zakresie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 09 października 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.