ROPS.PSO.3321.US.77.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

Część I – Realizacja szkolenia pn. Dokumentacja pracy asystenta rodziny:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Dokumentacja pracy asystenta rodziny. Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą asystenci rodzin z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest omówienie dokumentacji prowadzonej przez asystentów rodzin podczas realizacji obowiązków zawodowych.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część II – Realizacja szkolenia pn. Ochrona danych osobowych w pracy z rodziną:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Ochrona danych osobowych w pracy z rodziną. Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest pogłębienie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część III – Realizacja szkolenia pn. Regulacje prawne w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Regulacje prawne w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, kuratorzy społeczni i zawodowi oraz inni przedstawiciele władz odpowiedzialni za wsparcie i rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest omówienie i analiza bieżących przepisów w zakresie pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących tworzenia, funkcjonowania, wsparcia i monitoringu rodzinnych form pieczy zastępczej.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część IV – Realizacja szkolenia pn. Kontakty rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kontakty rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Efektywna komunikacja i udzielanie rzetelnej informacji zwrotnej oraz Trudne sytuacje w zakresie kontaktów pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną biologiczną dziecka. Każdy z modułów ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowych, 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą: rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawiciele innych służb pracujących z osobami sprawującymi pieczę zastępczą z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności udzielania rzetelnej informacji zwrotnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych i konfliktowych.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 28 października 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.