ROPS.PSO.3321.US.78.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 10 części.


Część I – Realizacja szkolenia pn. Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy organów kontrolnych wojewody i jednostek samorządu terytorialnego prowadzący działania kontrolne w ramach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie monitorowania stosowania zaleceń pokontrolnych w ramach jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone
w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część II – Realizacja szkolenia pn. Świat dziecka z FAS/FASD – wspomagania rozwoju i metody pracy:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Świat dziecka z FAS/FASD – wspomagania rozwoju i metody pracy. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie + 2 dni szkoleniowe, następujące po sobie) dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze wspomagania rozwoju i metod pracy z dzieckiem z FAS/FASD oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część III – Realizacja szkolenia pn. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Wprowadzenie do zagadnień związanych z diagnozą i symptomami depresji u dzieci i młodzieży oraz Praca z dziećmi i młodzieżą z epizodami depresji – narzędzia wsparcia, formy terapii. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 96 godzin dydaktycznych (12 dni szkoleniowych, grupa I: 3 + 3, grupa II: 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w obszarze zagadnień związanych z depresją, traumą i zachowaniami suicydalnymi wśród dzieci i młodzieży oraz zapoznanie z dostępnymi metodami pracy i formami wsparcia w tym zakresie.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część IV – Realizacja szkolenia pn. Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Diagnoza i rozpoznawanie zjawiska przemocy wobec dziecka w rodzinie oraz Praca z rodziną stosującą przemoc wobec dziecka. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 96 godzin dydaktycznych (12 dni szkoleniowych, grupa I: 3 + 3, grupa II: 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną, w tym rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osoby pracujące w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu skutecznej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy domowej oraz poznanie nowych metod pracy z rodziną stosującą przemoc wobec dziecka.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część V – Realizacja szkolenia pn. Cyberuzależnienia i dopalacze – profilaktyka i formy pomocy:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Cyberuzależnienia i dopalacze – profilaktyka i formy pomocy. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Problematyka cyberuzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz Zażywanie substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych kompetencji w obszarze profilaktyki uzależnień i pracy z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych, a także nowych technologii.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część VI – Realizacja szkolenia pn. Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będzie kadra zarządzająca jednostkami systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie kadry zarządzającej jednostkami systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z dostępnymi, pozafinansowymi sposobami motywowania pracowników.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część VII – Realizacja szkolenia pn. Proces powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Proces powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Motywowanie i wspieranie rodziny w procesie powrotu dziecka oraz Ocena sytuacji i praca z rodziną dziecka po powrocie do rodziny. Każdy z modułów ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą: asystenci rodzin, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę zastępczą z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest wzmocnienie oraz nabycie nowych kompetencji w obszarze pracy z rodziną dysfunkcyjną w celu jej reintegracji oraz powrotu dziecka do rodziny biologicznej wraz z zapewnieniem jego dalszego, prawidłowego funkcjonowania w rodzinie.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część VIII – Realizacja szkolenia pn. Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci. Szkolenie ma trwać 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zajęcia muszą być realizowane równolegle dla obydwu grup, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia dwóch grup w jedną. Zatem łącznie do realizacji są 64 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowych, następujące po sobie dla grupy I i II jednocześnie) dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego oraz przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, a także z osobami sprawującymi pieczę zastępczą. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część IX – Realizacja szkolenia pn. Kurs podstawowy I-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kurs podstawowy I-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkolenie składa się z trzech modułów: Teoretyczne założenia TSR – wprowadzenie, Metody pracy w nurcie TSR oraz Prowadzenie sesji, trudne sytuacje w pracy metodą TSR. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 72 godziny dydaktyczne (9 dni szkoleniowych, 3 + 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę zastępczą z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami ideologicznymi TSR oraz technikami i formami pracy możliwymi do wykorzystania jako narzędzia w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część X – Realizacja szkolenia pn. Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Każdy z modułów ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zajęcia muszą być realizowane równolegle dla obydwu grup, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia dwóch grup w jedną. Zatem łącznie do realizacji są 64 godziny dydaktyczne (łącznie 4 dni szkoleniowych, 2 dni szkoleniowe następujące po sobie dla grupy I i II jednocześnie + 2 dni szkoleniowe następujące po sobie dla grupy I i II jednocześnie) dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnienie umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 30 października 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty II z dnia 17 listopada 2020 r.