ROPS.PSO.3321.US.80.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.


Część I – Realizacja szkolenia pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych,
o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 60 osób, w tym:
a) w 2020 roku – 1 grupa szkoleniowa, tj. max 20 osób, w tym:
– 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) w 2021 roku – 1 grupa szkoleniowa, tj. max 20 osób, w tym:
– 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
c) w 2022 roku – 1 grupa szkoleniowa, tj. max 20 osób, w tym:
– 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach.
2) Łączna liczba godzin dydaktycznych usługi szkoleniowej: 24 godziny dydaktyczne.
3) Łączna liczba dni szkoleniowych: 3 dni szkoleniowe.
4) UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może również zobowiązać Wykonawcę do realizacji szkolenia zdalnego przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie takie zostanie wówczas przeprowadzone w siedzibie ROPS lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do organizacji szkolenia w formie hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu. Przy czym liczba osób biorących udział w szkoleniu na miejscu będzie ograniczona. Szkolenia w formie hybrydowej zostaną przeprowadzone przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.
5) Uczestnikami szkolenia będą pracownicy socjalni i terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia.
6) Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności oraz ich wdrażania.

Część II – Realizacja szkolenia pn. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 8 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 160 osób, w tym:
a) w 2020 roku – 1 grupa szkoleniowa, tj. max 20 osób, w tym:
– 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
a) w 2021 roku – 5 grup szkoleniowych, tj. max 100 osób, w tym:
– 3 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
– 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
– 1 grupa szkoleniowa w Częstochowie,
b) w 2022 roku – 2 grupy szkoleniowe, tj. max 40 osób, w tym:
– 2 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
2) Łączna liczba godzin dydaktycznych usługi szkoleniowej: 64 godziny dydaktyczne.
3) Łączna liczba dni szkoleniowych: 8 dni szkoleniowych.
4) UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może również zobowiązać Wykonawcę do realizacji szkolenia zdalnego przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie takie zostanie wówczas przeprowadzone w siedzibie ROPS lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do organizacji szkolenia w formie hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu. Przy czym liczba osób biorących udział w szkoleniu na miejscu będzie ograniczona. Szkolenia w formie hybrydowej zostaną przeprowadzone przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.
5) Uczestnikami szkolenia będą pracownicy socjalni i terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia.
6) Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania technik terapii zajęciowej w tym arteterapii w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Część III – Realizacja szkolenia pn. Bezpieczny pracownik:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Bezpieczny pracownik, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 30 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 600 osób, w tym:
a) w 2020 roku – 6 grup szkoleniowych, tj. max 120 osób, w tym:
– 6 grup szkoleniowych w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) w 2021 roku – 15 grup szkoleniowych, tj. max 300 osób, w tym:
– 5 grup szkoleniowych w Piekarach Śląskich/Katowicach,
– 5 grup szkoleniowych w Bielsku-Białej,
– 5 grup szkoleniowych w Częstochowie,
c) w 2022 roku – 9 grup szkoleniowych, tj. max 180 osób, w tym:
– 4 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
– 3 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
– 2 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
2) Łączna liczba godzin dydaktycznych usługi szkoleniowej: 240 godzin dydaktycznych.
3) Łączna liczba dni szkoleniowych: 30 dni szkoleniowych.
4) UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może również zobowiązać Wykonawcę do realizacji szkolenia zdalnego przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie takie zostanie wówczas przeprowadzone w siedzibie ROPS lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do organizacji szkolenia w formie hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu. Przy czym liczba osób biorących udział w szkoleniu na miejscu będzie ograniczona. Szkolenia w formie hybrydowej zostaną przeprowadzone przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.
5) Uczestnikami szkolenia (10 grup szkoleniowych) będą pracownicy socjalni oraz kierownicy i koordynatorzy działów/zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zatrudnieni w domach pomocy społecznej. Ponadto, uczestnikami szkolenia (20 grup szkoleniowych) będą pracownicy socjalni oraz aspiranci pracy socjalnej zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, miejskich ośrodkach pomocy rodzinie oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie.
6) Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu.

Część IV – Realizacja szkolenia pn. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 60 osób, w tym:
a) w 2020 roku – 1 grupa szkoleniowa, tj. max 20 osób, w tym:
– 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) w 2021 roku – 1 grupa szkoleniowa, tj. max 20 osób, w tym:
– 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
c) w 2022 roku – 1 grupa szkoleniowa, tj. max 20 osób, w tym:
– 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach.
2) Łączna liczba godzin dydaktycznych usługi szkoleniowej: 24 godziny dydaktyczne.
3) Łączna liczba dni szkoleniowych: 3 dni szkoleniowe.
4) UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może również zobowiązać Wykonawcę do realizacji szkolenia zdalnego przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie takie zostanie wówczas przeprowadzone w siedzibie ROPS lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do organizacji szkolenia w formie hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu. Przy czym liczba osób biorących udział w szkoleniu na miejscu będzie ograniczona. Szkolenia w formie hybrydowej zostaną przeprowadzone przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.
5) Uczestnikami szkolenia będą pracownicy socjalni i terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia.
6) Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych w obszarze prowadzenia oraz zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 16 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.