Dostawa projektora multimedialnego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby ROPS projektora multimedialnego/rzutnika w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Wykonawca na zaproponowany sprzęt udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc począwszy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do siedziby Zamawiającego oraz koszty związane z ewentualną wymianą sprzętu poniesie Wykonawca.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 2
„AF SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Data złożenia oferty: 25.11.2020 r. godz. 10:31
Cena oferty brutto: 2.399,73 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: „AF SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Bogusławskiego 17.